หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หมายเหตุ      1.   เรียนสัปดาห์ละ 29 ชั่วโมง รวม 1,160 ชั่วโมง ต่อปี

                       2.   สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถเปิดทุกสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเลือกตามความถนัด

                             และความสนใจ

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์)

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน)

หมายเหตุ           1. เรียนสัปดาห์ละ 34-36 ชั่วโมง รวม 1,400-1,406 ชั่วโมง ต่อปี

                2. สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมจะเปิดสอนให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่นักเรียนเลือกเรียน