ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์ม บันทึกผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.74 KB 92
ตัวอย่างรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 142.07 KB 81
ตัวอย่างรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.13 KB 75
เล่มรายงานผลการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 103.19 KB 352
เอกสารแผนงานโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.24 KB 171
ปฏิทินปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.22 KB 166
ตารางประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.35 KB 283
แบบสรุปการดำเนินกิจกรรม Word Word Document ขนาดไฟล์ 39.73 KB 424
แบบสรุปการดำเนินกิจกรรม PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.09 KB 232
โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.09 KB 462
ผง2 update2562 Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 557
งาน update 18102560 Word Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 312
กิจกรรม update 18102560 Word Document ขนาดไฟล์ 51.16 KB 503
โครงการ update 18102560 Word Document ขนาดไฟล์ 50.88 KB 315
งานพัสดุ
เอกสารครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ(1) 118
บันทึกข้อความจัดซื้อ-จัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.79 KB 282
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รูปเล่มรายงานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 4
ชล.ศจ.07 หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.7 KB 90
ชล.ศจ.07 หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 750 KB 113
ชล.ศจ.06 บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.54 KB 73
ชล.ศจ.06 บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 105
ชล.ศจ.05 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.24 KB 82
ชล.ศจ.05 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน1 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 109
ชล.ศจ.04 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.26 KB 81
ชล.ศจ.04 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 119
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.1 KB 82
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 108
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.24 KB 74
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 105.5 KB 101
ชล.ศจ.01 SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.81 KB 71
ชล.ศจ.01 SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 88
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.87 KB 69
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา19 Word Document ขนาดไฟล์ 26.64 KB 107
งานประกันคุณภาพ
รายงานประเมินฉบับสมบูรณ์โรงเรียนศีลาจาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.36 KB 92
การให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมาย คณะกรรมการสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 362.93 KB 103
กำหนดค่าเป้าหมาย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.01 KB 110
ประกาศค่าเป้าหมาย2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.8 KB 97
มาตรฐานการศึกษา(่ต่อ) JPEG Image ขนาดไฟล์ 287.85 KB 90
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.48 KB 94
ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานฯคณะกรรมการสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 350.22 KB 91
ประกาศมาตรฐานการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.48 KB 88
SAR SILA 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.55 MB 147
SAR SILA 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 685.74 KB 85
มาตรฐานการศึกษาปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 151
ค่าเป้าหมายประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 157
มาตรฐาน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 88.09 KB 206
เอกสารมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 184.5 KB 389
ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 444
มาตรฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.59 KB 341
กลุ่มบริหารงานบุคคล
(ปรับปรุงโควิด)เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.39 KB 53
(ปรับปรุงโควิด)เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 29.42 KB 67
คำสั่งโรงเรียน 2563(คำสั่งที่ 62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 776.49 KB 122
ปะหน้าการประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 21.2 KB 137
ปะหน้าการประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.11 KB 108
แบบประเมินลูกจ้างประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.64 KB 84
ประเมินเงินเดือนลูกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 22.79 KB 89
แบบรายงานการไปประชุม/อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 36.45 KB 255
แบบฟอร์ม SAR สำเร็จรูป 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.19 MB 350
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 29.58 KB 234
บันทึกการพัฒนาตนเองID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 100.01 KB 346
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลจากสพม.1(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.71 KB 312
แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 409
จัดอันดับความสำคัญสมรรถนะที่ต้องพัฒนา(เอกสารหมายเลข4) Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 236
สรุปสมรรถนะที่ต้องพัฒนา (เอกสารหมายเลข3) Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 323
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข2) Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 223
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข1) Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 336
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.9 KB 252
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 110.91 KB 343
งานวัดและประเมินผล
ตัวชีวัดที่ต้องรู้กับควรรู้ทุกกลุ่มสาระ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.53 MB 297
คะแนนโอเน็ตปี57-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 191
เอกสารงานวิชาการ
เอกสารนิเทศการสอน62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.07 KB 107
แบบรายงาน PLC .Word Word Document ขนาดไฟล์ 41.6 KB 301
แบบรายงาน PLC .pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.27 KB 162
LogBook ฉบับ Pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.46 KB 163
LogBook ฉบับ Word Word Document ขนาดไฟล์ 113.58 KB 231
รายชื่อนักเรียน ม.4-6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83 KB 693
รายชื่อนักเรียน ม.1-3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 574
ตารางติวO-NET ม.3 และม.6 ภาคเรียนที่1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 217
ตารางเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.94 KB 404
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 990.78 KB 618
แผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.8 KB 356
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 261
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 95.98 KB 398
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.46 KB 256
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Word Document ขนาดไฟล์ 111.65 KB 490
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.9 KB 236
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 96.1 KB 392
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.38 KB 604
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 566
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.33 KB 1414
05คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 12.25 KB 266
05คำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.01 KB 163
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.25 KB 428
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.76 KB 398
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 12.08 KB 317
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.09 KB 185
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 11.83 KB 301
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.27 KB 183
01ปกแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 154.52 KB 309
01ปกแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.55 KB 196
โครงการห้องเรียนสีขาว
คำสั่งห้องเรียนสีขาว 63 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 209
กลุ่มบริหารทั่วไป
ตัวอย่างจดหมายนำนักเรียนร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 160
ตัวอย่างจดหมายราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 155
ตัวอย่างบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 218
ตัวอย่างคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 145
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความ (ไม่มาคุมแถว หรือคุมแถวช้า) pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.71 KB 72
บันทึกข้อความ (ไม่มาคุมแถว หรือคุมแถวช้า) doc Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 100
เอกสารประกอบการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21)
6_แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ (13 ตัวชี้วัด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.96 MB 75
5_ประกาศนับชั่วโมงภาระงานอื่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 84
4_PLC-SILA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.42 KB 70
4_PLC-SILA Word Document ขนาดไฟล์ 82.85 KB 87
3_บันทึกข้อความการเปิดกลุ่มplc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.52 KB 68
3_บันทึกข้อความการเปิดกลุ่มplc Word Document ขนาดไฟล์ 28.16 KB 74
2_วฐ.2 แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 42.79 KB 91
2_วฐ.2 แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.94 KB 66
1_บันทึกข้อความ ขอประเมินวิทยฐานะ ว 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.29 KB 68
1_บันทึกข้อความ ขอประเมินวิทยฐานะ ว 21 Word Document ขนาดไฟล์ 24.16 KB 86