ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์ม บันทึกผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.74 KB 11
ตัวอย่างรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 142.07 KB 5
ตัวอย่างรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.13 KB 9
เล่มรายงานผลการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 175.41 KB 276
เอกสารแผนงานโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 (ปรับปรุง 16 เม.ย 63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.32 KB 93
ปฏิทินปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.27 KB 43
ปฏิทินปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.22 KB 105
ตารางประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.35 KB 222
แบบสรุปการดำเนินกิจกรรม Word Word Document ขนาดไฟล์ 39.73 KB 348
แบบสรุปการดำเนินกิจกรรม PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.09 KB 172
โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.09 KB 380
ผง2 update2562 Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 484
งาน update 18102560 Word Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 252
กิจกรรม update 18102560 Word Document ขนาดไฟล์ 51.16 KB 441
โครงการ update 18102560 Word Document ขนาดไฟล์ 50.88 KB 249
งานพัสดุ
เอกสารครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ(1) 56
บันทึกข้อความจัดซื้อ-จัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.79 KB 211
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชล.ศจ.07 หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.7 KB 8
ชล.ศจ.07 หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 750 KB 11
ชล.ศจ.06 บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.54 KB 6
ชล.ศจ.06 บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 9
ชล.ศจ.05 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.24 KB 8
ชล.ศจ.05 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน1 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 7
ชล.ศจ.04 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.26 KB 9
ชล.ศจ.04 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 9
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.1 KB 11
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 8
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.24 KB 6
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 105.5 KB 12
ชล.ศจ.01 SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.81 KB 5
ชล.ศจ.01 SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 10
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.87 KB 7
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา19 Word Document ขนาดไฟล์ 26.64 KB 14
งานประกันคุณภาพ
รายงานประเมินฉบับสมบูรณ์โรงเรียนศีลาจาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.36 KB 11
การให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมาย คณะกรรมการสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 362.93 KB 35
กำหนดค่าเป้าหมาย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.01 KB 44
ประกาศค่าเป้าหมาย2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.8 KB 35
มาตรฐานการศึกษา(่ต่อ) JPEG Image ขนาดไฟล์ 287.85 KB 29
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.48 KB 30
ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานฯคณะกรรมการสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 350.22 KB 27
ประกาศมาตรฐานการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.48 KB 26
SAR SILA 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.55 MB 62
SAR SILA 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 685.74 KB 23
มาตรฐานการศึกษาปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 94
ค่าเป้าหมายประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 96
มาตรฐาน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 88.09 KB 142
เอกสารมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 184.5 KB 322
ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 372
มาตรฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.59 KB 278
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งโรงเรียน 2563(คำสั่งที่ 62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 776.49 KB 23
ปะหน้าการประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 21.2 KB 66
ปะหน้าการประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.11 KB 47
แบบประเมินลูกจ้างประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.64 KB 29
ประเมินเงินเดือนลูกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 22.79 KB 30
แบบรายงานการไปประชุม/อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 36.45 KB 195
แบบฟอร์ม SAR สำเร็จรูป 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.19 MB 289
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 29.58 KB 172
บันทึกการพัฒนาตนเองID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 100.01 KB 282
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลจากสพม.1(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.71 KB 193
แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 345
จัดอันดับความสำคัญสมรรถนะที่ต้องพัฒนา(เอกสารหมายเลข4) Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 184
สรุปสมรรถนะที่ต้องพัฒนา (เอกสารหมายเลข3) Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 271
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข2) Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 170
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข1) Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 282
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.9 KB 180
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 110.91 KB 285
งานวัดและประเมินผล
ตัวชีวัดที่ต้องรู้กับควรรู้ทุกกลุ่มสาระ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.53 MB 220
คะแนนโอเน็ตปี57-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 142
เอกสารงานวิชาการ
เอกสารนิเทศการสอน62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.07 KB 46
แบบรายงาน PLC .Word Word Document ขนาดไฟล์ 41.6 KB 214
แบบรายงาน PLC .pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.27 KB 107
LogBook ฉบับ Pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.46 KB 109
LogBook ฉบับ Word Word Document ขนาดไฟล์ 113.58 KB 169
รายชื่อนักเรียน ม.4-6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83 KB 571
รายชื่อนักเรียน ม.1-3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 515
ตารางติวO-NET ม.3 และม.6 ภาคเรียนที่1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 165
ตารางเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598 KB 323
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 508
แผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.8 KB 292
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 200
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 95.98 KB 334
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.46 KB 196
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Word Document ขนาดไฟล์ 111.65 KB 426
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.9 KB 154
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 96.1 KB 323
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.38 KB 435
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 391
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.33 KB 880
05คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 12.25 KB 199
05คำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.01 KB 112
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.25 KB 306
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.76 KB 232
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 12.08 KB 241
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.09 KB 127
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 11.83 KB 219
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.27 KB 122
01ปกแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 154.52 KB 235
01ปกแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.55 KB 142
โครงการห้องเรียนสีขาว
คำสั่งห้องเรียนสีขาว 63 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 148
กลุ่มบริหารทั่วไป
ตัวอย่างจดหมายนำนักเรียนร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 109
ตัวอย่างจดหมายราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 102
ตัวอย่างบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 163
ตัวอย่างคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 95
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความ (ไม่มาคุมแถว หรือคุมแถวช้า) pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.71 KB 20
บันทึกข้อความ (ไม่มาคุมแถว หรือคุมแถวช้า) doc Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 42
เอกสารประกอบการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21)
6_แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ (13 ตัวชี้วัด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.96 MB 12
5_ประกาศนับชั่วโมงภาระงานอื่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 23
4_PLC-SILA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.42 KB 7
4_PLC-SILA Word Document ขนาดไฟล์ 82.85 KB 12
3_บันทึกข้อความการเปิดกลุ่มplc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.52 KB 8
3_บันทึกข้อความการเปิดกลุ่มplc Word Document ขนาดไฟล์ 28.16 KB 10
2_วฐ.2 แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 42.79 KB 20
2_วฐ.2 แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.94 KB 13
1_บันทึกข้อความ ขอประเมินวิทยฐานะ ว 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.29 KB 10
1_บันทึกข้อความ ขอประเมินวิทยฐานะ ว 21 Word Document ขนาดไฟล์ 24.16 KB 19