ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารแผนงานโรงเรียน
ผง1 แบบฟอร์มโครงการ59 Word Document ขนาดไฟล์ 53.02 KB 33
ผง2 ขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.62 KB 122
ผง5 แบบฟอร์มสรุปงาน Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 54
โครงการภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 50.49 KB 21
โครงการภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.72 KB 14
งานพัสดุ
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 48.65 KB 77
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชล.ศจ.01 SDQ ไฟล์PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.36 KB 8
ชล.ศจ.01 SDQ ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 138.5 KB 19
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน ไฟล์ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.47 KB 11
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 43
ชล.ศจ.03 แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ไฟล์ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.22 KB 18
ชล.ศจ.03 แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 49
ชล.ศจ.04 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ไฟล์ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.78 KB 17
ชล.ศจ.04แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ไฟล์Word Word Document ขนาดไฟล์ 139 KB 35
ชล.ศจ.05แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน ไฟล์ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.64 KB 14
ชล.ศจ.05แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 29
ชล.ศจ.06บันทึกข้อความและปกรายงานการเยี่ยมบ้าน ไฟล์PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.16 KB 11
ชล.ศจ.06บันทึกข้อความและปกรายงานการเยี่ยมบ้าน ไฟล์Word Word Document ขนาดไฟล์ 196.5 KB 18
ชล.ศจ.07 แบบฟอร์มสรุปรายการการประชุมผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 14
แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้าน PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 0
งานประกันคุณภาพ
มาตรฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.59 KB 58
ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 38
เอกสารมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 184.5 KB 48
กลุ่มงานบุคคล
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 30.9 KB 40
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 110.91 KB 87
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.9 KB 40
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข1) Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 32
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข2) Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 29
สรุปสมรรถนะที่ต้องพัฒนา (เอกสารหมายเลข3) Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 33
จัดอันดับความสำคัญสมรรถนะที่ต้องพัฒนา(เอกสารหมายเลข4) Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 38
แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 63
งานวัดและประเมินผล
คะแนนโอเน็ตปี57-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 22
ตัวชีวัดที่ต้องรู้กับควรรู้ทุกกลุ่มสาระ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.53 MB 13
เอกสารงานวิชาการ
ตารางสอนครูภาคเรียนที่1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 389.44 KB 60
ตารางเรียนนักเรียนภาคเรียนที่1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 34
ตารางติวO-NET ม.3 และม.6 ภาคเรียนที่1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 16