ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
นานาสาระ โดย..ครูนิรชา ครูศิริวิมล
นานาสาระ โดย..ครูนิรชา ครูศิริวิมล
สื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
สื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คลังความรู้ ทรูปลูกปัญญา
แนะนำเว็บไซต์ทางการศึกษา
พักสมอง..ประลองปัญญา
สาระน่ารู้
นานาสาระ โดย....ครูจุติพร เมฆบุตร
นานาสาระโดย...ครูวรรณธนา จิรมหาศาล
นานาสาระโดย...ครูชานนท์ กรุดเงิน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารแผนงานโรงเรียน
ผง1 แบบฟอร์มโครงการ59 Word Document ขนาดไฟล์ 53.02 KB 5
ผง2 ขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.53 KB 3
ผง5 แบบฟอร์มสรุปงาน Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 33
โครงการภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 50.49 KB 5
โครงการภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.72 KB 5
งานพัสดุ
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 48.65 KB 4
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปกเอกสารเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 152.89 KB 2
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 99.29 KB 4
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 20.31 KB 6
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 27.9 KB 7
งานประกันคุณภาพ
มาตรฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.59 KB 40
ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 25
เอกสารมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 184.5 KB 31
กลุ่มงานบุคคล
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 30.9 KB 4
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 110.91 KB 3
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.9 KB 6