ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารแผนงานโรงเรียน
โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.09 KB 28
ผง2 update28122017 Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 38
งาน update 18102560 Word Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 56
กิจกรรม update 18102560 Word Document ขนาดไฟล์ 51.16 KB 113
โครงการ update 18102560 Word Document ขนาดไฟล์ 50.88 KB 54
งานพัสดุ
บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.26 KB 34
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รานงาน Classroom Meeting Word Document ขนาดไฟล์ 374.5 KB 49
ชล.ศจ.06 บันทึกข้อความและปกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.24 KB 15
ชล.ศจ.06 บันทึกข้อความและปกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 261 KB 21
ชล.ศจ.05 แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.64 KB 9
ชล.ศจ.05 แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 24
ชล.ศจ.04 แบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.39 KB 12
ชล.ศจ.04 แบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 23
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.1 KB 13
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 35
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.25 KB 11
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 105.5 KB 24
ชล.ศจ.01 SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.38 KB 13
ชล.ศจ.01 SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 138.5 KB 29
แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้าน PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 47
งานประกันคุณภาพ
เอกสารมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 184.5 KB 85
ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 67
มาตรฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.59 KB 109
กลุ่มงานบุคคล
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู(2) Word Document ขนาดไฟล์ 30.9 KB 83
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลจากสพม.1(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.71 KB 74
แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 95
จัดอันดับความสำคัญสมรรถนะที่ต้องพัฒนา(เอกสารหมายเลข4) Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 62
สรุปสมรรถนะที่ต้องพัฒนา (เอกสารหมายเลข3) Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 61
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข2) Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 59
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข1) Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 61
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.9 KB 72
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 110.91 KB 126
งานวัดและประเมินผล
ตัวชีวัดที่ต้องรู้กับควรรู้ทุกกลุ่มสาระ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.53 MB 43
คะแนนโอเน็ตปี57-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 54
เอกสารงานวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ม.4-6 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.5 KB 92
รายชื่อนักเรียน ม.1-3 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 116 KB 109
Log Book Word Document ขนาดไฟล์ 111.89 KB 32
ตารางติวO-NET ม.3 และม.6 ภาคเรียนที่1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 43
ตารางเรียนนักเรียนภาคเรียนที่1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 62
ตารางสอนครูภาคเรียนที่1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 389.44 KB 104
แผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.8 KB 51
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 28
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 95.98 KB 87
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.46 KB 30
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Word Document ขนาดไฟล์ 111.65 KB 52
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.9 KB 22
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 96.1 KB 78
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.38 KB 24
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 45
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.33 KB 16
05คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 12.25 KB 43
05คำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.01 KB 20
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.25 KB 49
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.76 KB 23
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 12.08 KB 52
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.09 KB 23
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 11.83 KB 49
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.27 KB 25
01ปกแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 154.52 KB 58
01ปกแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.55 KB 35
โครงการห้องเรียนสีขาว
คำสั่งห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 37