ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารแผนงานโรงเรียน
ผง.2 อนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 31
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ update Word Document ขนาดไฟล์ 46.91 KB 28
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม update Word Document ขนาดไฟล์ 45.58 KB 65
แบบฟอร์มเขียนงานประจำ update Word Document ขนาดไฟล์ 45.59 KB 34
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชล.ศจ.01 SDQ ไฟล์PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.36 KB 17
ชล.ศจ.01 SDQ ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 138.5 KB 30
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน ไฟล์ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.47 KB 21
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 55
ชล.ศจ.03 แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ไฟล์ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.22 KB 28
ชล.ศจ.03 แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 60
ชล.ศจ.04 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ไฟล์ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.78 KB 33
ชล.ศจ.04แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ไฟล์Word Word Document ขนาดไฟล์ 139 KB 70
ชล.ศจ.05แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน ไฟล์ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.64 KB 32
ชล.ศจ.05แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 70
ชล.ศจ.06บันทึกข้อความและปกรายงานการเยี่ยมบ้าน ไฟล์PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.16 KB 26
ชล.ศจ.06บันทึกข้อความและปกรายงานการเยี่ยมบ้าน ไฟล์Word Word Document ขนาดไฟล์ 196.5 KB 57
ชล.ศจ.07 แบบฟอร์มสรุปรายการการประชุมผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 50
แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้าน PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 21
รูปเล่มรายงานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 377 KB 49
งานประกันคุณภาพ
มาตรฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.59 KB 83
ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 51
เอกสารมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 184.5 KB 64
กลุ่มงานบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 110.91 KB 110
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.9 KB 55
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข1) Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 42
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข2) Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 43
สรุปสมรรถนะที่ต้องพัฒนา (เอกสารหมายเลข3) Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 45
จัดอันดับความสำคัญสมรรถนะที่ต้องพัฒนา(เอกสารหมายเลข4) Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 47
แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 76
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลจากสพม.1(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.71 KB 55
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู(2) Word Document ขนาดไฟล์ 30.9 KB 65
งานวัดและประเมินผล
คะแนนโอเน็ตปี57-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 36
ตัวชีวัดที่ต้องรู้กับควรรู้ทุกกลุ่มสาระ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.53 MB 24
เอกสารงานวิชาการ
ตารางสอนครูภาคเรียนที่1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 389.44 KB 80
ตารางเรียนนักเรียนภาคเรียนที่1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 46
ตารางติวO-NET ม.3 และม.6 ภาคเรียนที่1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 27
Log Book Word Document ขนาดไฟล์ 111.89 KB 13
แผนการจัดการเรียนรู้
01ปกแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.55 KB 8
01ปกแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 154.52 KB 17
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.27 KB 4
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 11.83 KB 11
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.09 KB 4
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 12.08 KB 13
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.76 KB 1
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.25 KB 15
05คำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.01 KB 1
05คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 12.25 KB 12
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.33 KB 1
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 13
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.38 KB 3
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 96.1 KB 14
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.9 KB 5
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Word Document ขนาดไฟล์ 111.65 KB 13
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.46 KB 7
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 95.98 KB 20
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 7
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.8 KB 13