ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารแผนงานโรงเรียน
แบบสรุปการดำเนินกิจกรรม Word Word Document ขนาดไฟล์ 39.73 KB 74
แบบสรุปการดำเนินกิจกรรม PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.09 KB 29
โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.09 KB 98
ผง2 update28122017 Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 93
งาน update 18102560 Word Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 83
กิจกรรม update 18102560 Word Document ขนาดไฟล์ 51.16 KB 156
โครงการ update 18102560 Word Document ขนาดไฟล์ 50.88 KB 73
งานพัสดุ
บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.26 KB 84
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชล.ศจ.07 หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 4
ชล.ศจ.06 บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 6
ชล.ศจ.05 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 4
ชล.ศจ.04 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 204 KB 18
ชล.ศจ.08แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน Word Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 47
ชล.ศจ.08แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.52 KB 21
รานงาน Classroom Meeting Word Document ขนาดไฟล์ 374.5 KB 61
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.1 KB 28
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 66
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.25 KB 35
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 105.5 KB 49
ชล.ศจ.01 SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.38 KB 30
ชล.ศจ.01 SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 138.5 KB 44
แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้าน PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 63
งานประกันคุณภาพ
เอกสารมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 184.5 KB 115
ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 92
มาตรฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.59 KB 124
กลุ่มงานบุคคล
แบบรายงานการไปประชุม/อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 36.45 KB 0
แบบฟอร์ม SAR สำเร็จรูป Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.2 MB 63
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 29.58 KB 7
บันทึกการพัฒนาตนเองID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 100.01 KB 79
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลจากสพม.1(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.71 KB 88
แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 153
จัดอันดับความสำคัญสมรรถนะที่ต้องพัฒนา(เอกสารหมายเลข4) Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 85
สรุปสมรรถนะที่ต้องพัฒนา (เอกสารหมายเลข3) Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 85
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข2) Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 76
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข1) Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 85
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.9 KB 87
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 110.91 KB 142
งานวัดและประเมินผล
ตัวชีวัดที่ต้องรู้กับควรรู้ทุกกลุ่มสาระ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.53 MB 57
คะแนนโอเน็ตปี57-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 60
เอกสารงานวิชาการ
แบบรายงาน PLC .Word Word Document ขนาดไฟล์ 41.6 KB 38
แบบรายงาน PLC .pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.27 KB 13
LogBook ฉบับ Pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.46 KB 19
LogBook ฉบับ Word Word Document ขนาดไฟล์ 113.58 KB 45
รายชื่อนักเรียน ม.4-6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83 KB 194
รายชื่อนักเรียน ม.1-3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 203
ตารางติวO-NET ม.3 และม.6 ภาคเรียนที่1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 54
ตารางเรียนนักเรียนภาคเรียนที่1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 651.8 KB 82
ตารางสอนครูภาคเรียนที่1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 134
แผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.8 KB 107
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 42
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 95.98 KB 137
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.46 KB 47
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Word Document ขนาดไฟล์ 111.65 KB 94
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.9 KB 33
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 96.1 KB 138
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.38 KB 37
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 85
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.33 KB 25
05คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 12.25 KB 71
05คำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.01 KB 30
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.25 KB 80
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.76 KB 33
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 12.08 KB 79
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.09 KB 37
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 11.83 KB 80
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.27 KB 34
01ปกแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 154.52 KB 88
01ปกแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.55 KB 43
โครงการห้องเรียนสีขาว
คำสั่งห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 5
งานบริหารทั่วไป
ตัวอย่างจดหมายนำนักเรียนร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 9
ตัวอย่างจดหมายราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 9
ตัวอย่างบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 15
ตัวอย่างคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 10