ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงาน จังหวัดเลย
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเลย ในวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว ถูกต้องตามกฎระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถและมีจิตสำนึก ให้การปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ มีขวัญและกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2559,14:16   อ่าน 803 ครั้ง