ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
จัดกิจกรรม “1 วันเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาไทย" 
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะภาษาไทยได้ถูกต้องทั้ง ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน 
หลักภาษา และวรรณคดีไทย
และเกิดความรักษ์ ภาคภูมิใจในภาษาไทย
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,09:46   อ่าน 544 ครั้ง