ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ชื่นชมยินดี สมศักดิ์ศรีชาวศีลาฯ (เด็กศีลาฯ สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ)
เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2554
ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว
ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ประเภทสอบตรง) ในปีการศึกษา 2554 ได้
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวพิมพ์ชนก  รุจิโยธานันท์ ม.6/1
สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. นายชัยพัฒน์  สถาพรชัยสิทธิ์ ม.6/1
สาขาวิศวโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน
3. นายรังสรรค์  บุญทัน  ม.6/1
สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน
4. นางสาวอัคคณัฐา  อำไพ  ม.6/1
สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน
5. นางสาวรุ่งอรุณ  เหล่าทองสาร  ม.6/1
สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน
6. นางสาวปนัดดา  แซ่ตั้ง  ม.6/1
สาขาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน
7. นางสาวสิรินารถ  โรจนนาค  ม.6/1
คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
8. นายภัทร  พรหมจันทร์  ม.6/2
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
9. นางสาวอังคณา  ทองเจริญ  ม.6/2
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยราชพฤกษ์ (ทุนนักเรียนเรียนดี)
10. นายศุภฤกษ์  สิงห์คำ  ม.6/4
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11. นางสาวเพชรรี   นามบุญเรือง  ม.6/4
ทุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ทุนโรงเรียนพี่มหาวิทยาลัยน้อง)
 
ขอให้ทุกคนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับ ม.6 ที่นำชื่อเสียงมาสู่
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์อันเป็นที่รักยิ่งของเรา 
 
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2554,11:20   อ่าน 3412 ครั้ง