ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6 ร.ร.ศีลาจารฯ ณ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 21 มี.ค. 54
เมื่อวันจันทร์ที่  21  มีนาคม  2554
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2553
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โดยมี ท่านอาจารย์พูลศักดิ์  ประณุทนรพาล
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับ
ท่านรองผู้อำนวยการอดินันท์  เดชพงษ์  กล่าวรายงาน
ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว กล่าวเปิดพิธีปัจฉิมนิเทศ
และให้โอวาทต่อด้วยการบรรยายพิเศษ
นอกจากนี้ คุณครูวัชรี  กมลเสรีรัตน์ 
หัวหน้าระดับชั้น ม.6 และครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.6/2
คุณครูปริศนา  โคตรวงษา ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.6/1
คุณครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.6/3
และคุณครูพาชื่น  องค์วรรณดี  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.6/4
ได้เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญด้วย
อนึ่ง ในการจัดปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก อ.วิสุทธิ์  ตรีเงิน
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเรื่องความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอีกด้วย
 
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามรับชมได้จากภาพถ่ายเล่าเรื่อง ณ บัดนี้
 
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2554,22:54   อ่าน 16512 ครั้ง