ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ชาวศีลาฯ ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น.
ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการอดินันท์  เดชพงษ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
คณะครู และบุคลากรโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้จัดพิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ 2 ท่าน
ซึ่งได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ให้มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ อันได้แก่ 
1. รองผู้อำนวยการเยาวนาท  สุนทร เป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. รองผู้อำนวยการชนางรักษ์  มั่นนุช  เป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
ทั้งนี้ จะเริ่มมาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2554 เป็นต้นไป
 
บรรยากาศของการต้อนรับเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ ชื่นชมยินดี
โดยมีผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจากโรงเรียนเดิมมาส่งและให้กำลังใจอย่างอบอุ่น
ได้แก่ ท่านผู้อำนวยการ ดร.บุญธรรม  พิมพาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
ท่านผู้อำนวยการ ดร. จำนงค์  แจ่มจันทรวงษ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 
ท่านผู้อำนวยการโสภณ  กมล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา
พร้อมด้วยคณะครูและแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาส่ง
 
 สำหรับประวัติการรับราชการของรองผู้อำนวยการคนใหม่ทั้ง 2 ท่าน มีดังนี้
1. ท่านรองฯ เยาวนาท  สุนทร อดีตเป็นครูแนะแนว วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3) 
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2  
2. ท่านรองฯ ชนางรักษ์  มั่นนุช อดีตเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2) โรงเรียนวัดพุทธบูชา
 
พิธีการต้อนรับเริ่มด้วย พิธีกรกล่าวประวัติของท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่
และเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเดิมกล่าวแสดงความยินดี
หลังจากนั้น ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ และมอบเสื้อเครื่องแบบของโรงเรียนชุดใหม่
พร้อมแจกันดอกไม้แสดงความยินดี  
ต่อด้วยการมอบของที่ระลึกและแจกันดอกไม้จากแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาส่ง
และเป็นกำลังใจจำนวนมาก
 
หลังจากนั้น ท่านรองฯ เยาวนาท  สุนทร และท่านรองฯ ชนางรักษ์  มั่นนุช
ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน
พร้อมทั้งกราบอำลาผู้อำนวยการโรงเรียนเดิม
และกราบฝากตัวกับท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว
และถ่ายภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี 
 
รายงานโดย  ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ภาพถ่ายโดย  นายอภิรักษ์  กุลชุตินธร  และนางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง
 
 
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2554,13:42   อ่าน 8796 ครั้ง