ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผอ.จิรา อ่อนไสว และคณะร่วมงาน รวมพลังสร้างความเป็นพลเมือง จัดโดย สกศ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
ท่านผู้อำนวยการจิรา อ่อนไสว  ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการและคณะครู อันประกอบด้วย
๑. ท่านรองฯ อดินันท์  เดชพงษ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
๒. ท่านรองฯ เยาวนาท  สุนทร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๓. ท่านรองฯ ชนางรักษ์  มั่นนุช  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
๔. คุณครูรุ่งอรุณ  พรมเจียม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๕. คุณครูปรมัติ  ทรงศรี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๖. คุณครูรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง  บรรณารักษ์ห้องสมุด
 
ได้ร่วมงาน "รวมพลังสร้างความเป็นพลเมือง"
ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ
จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 
 
โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
และมีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงาน
 
โดย รมว.ศธ. กล่าวรายงานต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีว่า
จากการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ผ่านมานับแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๒
 คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.)
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้ให้คนไทย
เป็นคนใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่านและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
เป็นคนใฝ่ดี ที่มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึก และค่านิยมที่พึงประสงค์
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งมีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
เป็นคนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการสื่อสาร
เพื่อให้คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล
 
สำหรับความใฝ่ดีนั้น การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)
จะเป็นการจัดการศึกษาที่สำคัญในการสร้างผู้เป็นกำลังสำคัญของเมือง ในอันที่จะสืบทอด
วัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ก่อเกิดการสืบสานอุดมการณ์
และความเป็นพลเมืองที่มีพลังความคิด พลังความรัก และพลังความสามัคคี
อยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกติกาของสังคม เคารพผู้อื่น
และเคารพหลักการของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
กนป.จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ด้านพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองขึ้น
โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน
และมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ทิชา ณ นคร เป็นอนุกรรมการ  
ซึ่งอนุกรรมการได้จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๑ ขึ้น ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองสำหรับผู้ใหญ่ ครอบครัว และชุมชน
เน้นการสร้างหลักสูตรและการอบรม พลเมืองและประชาธิปไตยในชุมชน
เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่นและชุมชนด้วยการลงมือทำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การสร้างพลเมืองในวงกว้าง และการสร้างความตระหนักในสังคมไทย
โดยใช้สื่อมวลชนร่วมสร้างสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย
ให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทั้งประเทศ
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การเชื่อมประสานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้สามารถทำงานเชื่อมประสานสู่เป้าหมายเดียวกัน
คือ การสร้างความเป็นพลเมือง
 
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์จะเป็นแนวทางสำหรับผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อนำไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรให้คนไทยใฝ่ดี ใฝ่รู้
อยู่อย่างพอเพียง มีสำนึกความเป็นไทย และมีการนำไปปฏิบัติในวิถีชีวิตของพลเมืองในทุกระดับ
 นับแต่เป็นพลเมืองของครอบครัว พลเมืองของโรงเรียน พลเมืองของชุมชน พลเมืองของสังคม
 พลเมืองของประเทศ ตลอดจนถึงพลเมืองของโลกในที่สุด
 
สำหรับการจัดงานครั้งนี้
เป็นการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นกรณีตัวอย่าง
ให้ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วยครู ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน ผู้สนใจ
จำนวน ๑,๕๐๐ คน ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์และทดลองปฏิบัติ
นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่
และประการสำคัญ คือ จะเป็นการจุดประกายให้ทุกภาคส่วนของสังคม
ร่วมสร้างความเป็นพลเมือง เพื่อประโยชน์ของตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป
 
 
รายงานโดย  ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ภาพถ่ายโดย  นางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง
 
(ข้อมูลอ้างอิง จาก www.moe.go.th/websm/2011/apr/148.html)
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2554,07:38   อ่าน 2611 ครั้ง