ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน เทอม 1/2554 (4-5 มิ.ย.54)
เมื่อวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2554
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาึคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
เพื่อรับมอบตัว  เลือกเครือข่ายผู้ปกครอง  บันทึกความเข้าใจ (MOU)
รับชำระเงินบำรุงการศึกษาและจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
ตามนโยบายเรียนฟรี  เรียนดี  15  ปี อย่างมีคุณภาพ
โดยกำหนด ดังนี้

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 
     - ภาคเช้า   (เวลา 07.30 - 11.30 น.)   ประชุมผู้ปกครองระดับ ม.1
     - ภาคบ่าย  (เวลา 12.00 - 15.00 น.)   ประชุมผู้ปกครองระดับ ม.4

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554
     - ภาคเช้า  (เวลา 07.30 - 11.30 น.)  ประชุมผู้ปกครองระดับ ม.2 และ ม.5
     - ภาคบ่าย (เวลา 12.00 - 15.00 น.)  ประชุมผู้ปกครองระดับ ม.3 และ ม.6

โดยกำหนดการประชุมผู้ปกครองของทุกระดับชั้นเป็นไปตามขั้นตอน ดังนี้

- ผู้ปกครองรายงานตัว ลงทะเบียน และเข้าห้องประชุมอาคารโสมสวลี โดยพร้อมเพรียงกัน
- พบท่าน ผอ.จิรา  อ่อนไสว  ผู้อำนวยการโรงเรียน
- พบ รอง ผอ. อดินันท์  เดชพงษ์   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
- พบ รอง ผอ. เยาวนาท สุนทร      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
- พบ รอง ผอ. ชนางรักษ์  มั่นนุช    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป การเงินและสินทรัพย์
-  ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาตามห้องที่กำหนดเพื่อเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน
   กรอกเอกสารบันทึกความเข้าใจ (MOU) และชำระค่าบำรุงการศึกษา
- ตัวแทนเครือข่ายระดับห้องเรียนทุกคนประชุม เพื่อเลือกเครือข่ายระดับชั้นเรียน ดังนี้
   วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554
   - ม.1 พบกันที่ห้องประชุม 122  เวลา 10.45 น.
   - ม.4 พบกันที่ห้องประชุม 122  เวลา 14.30 น.
  วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554
   - ม.2  พบกันที่ห้องประชุม 122  เวลา 10.45 น.
  
- ม.3  พบกันที่ห้องประชุม 122  เวลา 14.30 น.
   - ม.5  พบกันที่ห้องประชุมอาคารโสมสวลี  เวลา 10.45 น.
   - ม.6  พบกันที่ห้องประชุมอาคารโสมสวลี  เวลา 14.30 น.

หลังจากเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว
 โรงเรียนกำหนดนัดหมายให้มาเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง
ในวันอาทิตย์ที่  12  มิถุนายน  2554

รายงานโดย : ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ภาพ
ถ่ายโดย :  ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  นายอภิรักษ์  กุลชุตินธร งานโสตทัศนูปกรณ์
นางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง  หัวหน้างานห้องสมุด และคณะกรรมการนักเรียน
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2554,23:45   อ่าน 5484 ครั้ง