ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ

     โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูกตเวที ต่อมารดา บิดา และผู้มีพระคุณ โรงเรียนจึงได้

จัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557

โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2557,05:18   อ่าน 2053 ครั้ง