ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำสภานักเรียน

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
จัดค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำสภานักเรียน
เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึงวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุมโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2557,08:35   อ่าน 1724 ครั้ง