รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

Adobe Acrobat Document สรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.14 KB
Adobe Acrobat Document 1. โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียนของผู้เรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 567.36 KB
Adobe Acrobat Document 2.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 368.62 KB
Adobe Acrobat Document 3. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 283.88 KB
Adobe Acrobat Document 4.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างในศตวรรษที่ 21   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.48 KB
Adobe Acrobat Document 5.โครงการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.1 KB
Adobe Acrobat Document 6. โครงการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.19 KB
Adobe Acrobat Document 7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 629.73 KB
Adobe Acrobat Document 8. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 319.22 KB
Adobe Acrobat Document 9.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 507.36 KB
Adobe Acrobat Document 10 .โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.47 KB
Adobe Acrobat Document 11.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.17 KB
Adobe Acrobat Document 12.โครงการศีลาฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.93 KB
Adobe Acrobat Document 13. โครงการส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.97 KB
Adobe Acrobat Document 14.โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.48 KB
Adobe Acrobat Document 15.โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.63 KB