สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

งานที่ซื้อ-จ้าง  : ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565
วงเงิน : 407,115.20
วิิธีจ้าง : เฉพาะเจาะจง
ชื่อผู้เสนอราคา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญจวิโรฒ
ผู้ได้รับคัดเลือก : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญจวิโรฒ