การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร
 
          โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร ไว้คือ สามัคคี มีน้ำใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อเปิดกว้างในการรับความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนำมาปรับปรุงและ
พัฒนาองค์กร มีการนิเทศจากหัวหน้ากลุ่มบริหารต่างๆ ให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตลอดจนเชิญบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนในท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยมีการทบทวนความเหมาะสม และความต้องการตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน

รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กร
          โรงเรียนได้มีกํารเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีงาม และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน โดยมีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการสื่อสารในวงกว้างส่งผลให้เกิดการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง บุคลากรมีความผูกพันกับโรงเรียนและทำให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างมประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนถ่ายทอดและถือปฏิบัติกันมา ได้แก่
          1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยกำหนดกํารประชุมประจำเดือนเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่างๆเพื่อน นำมาสู่การพัฒนาโรงเรียน
          2) การสื่อสารที่เป็นรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่น การสร้าง Line Group ของโรงเรียนเพื่อส่งข่าวสาร และการมอบหมายงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นการเปิดโอกาสในการสื่อสาร เพื่อแสดงความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน
          3) ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจและเป็นกัลยาณมิตร
          4) ทำงานแบบพี่สอนน้อง
          5) อัตลักษณ์ของครูโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
                   - มีความรับผิดชอบ
                   - พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม การยิ้มไหวทักทายกันระหว่างบุคลากรทั้งครูและนักเรียน
          6) ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
                   - วันจันทร์ แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการหรือชุดลูกเสือ
                   - วันอังคาร แต่งกายชุดสุภาพสวยงาม
                   - วันพุธ แต่งกายชุดสุภาพสวยงาม
                   - วันพฤหัสบดี แต่งกายชุดผ้าไทย
                   - วันศุกร์ แต่งกายชุดผ้าไทย
                   - วันที่มีกิจกรรม แต่งกายชุดโขมพัสตร์ของโรงเรียน
                   - ระบบอาวุโส รุ่นน้องยกมือไหว้ทักทายรุ่นพี่
                   - การทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี

Adobe Acrobat Document การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 548.52 KB