มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์มีขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเป็นตามแผนปฏิบัติการ
ผ่านการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียนตามขั้นตอนอย่างชัดเจน
โรงเรียนเห็นความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในโรงเรียน โดยมีการจัดประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามการจัดกิจกรรมทุกเดือน มีการวางแผนในการพัฒนาและให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ และตรวจสอบภายในทุกปีการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการใช้งบประมาณให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เมื่อสิ้นปีการศึกษามีการประเมินความเสี่ยงของโรงเรียนในทุกด้านรวมไปถึงด้านการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกปีการศึกษา
 

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาภาครัฐ พ.ศ.2564
ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ผลอยู่ในระดับ AA
มีจุดอ่อนในข้อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ส่งผลให้มีการพัฒนาในปีงบประมาณ 2565

 
Adobe Acrobat Document มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.77 KB