ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ปริญญาโท / ศษ.ม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / หลักสูตรและการสอน
2555 ปริญญาตรี / อส.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / การจัดการอุตสาหกรรม
2549 ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง / ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ / อิเล็กทรอนิกส์(ระบบภาพ-เสียง)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล