ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศุภวรรณ สุทธิมานะ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาผรั่งเศส
เบอร์โทรศัพท์ : 0830174424
อีเมล์ : supawan.fr@gmail.com
ที่อยู่ :
330/54 ซ.วงศ์สว่าง11 ถ.วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล