ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-555-0326
อีเมล์ : qlii3@hotmail.com
ที่อยู่ :
110 ถ.กรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ปริญญาโท / ศษ.ม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / หลักสูตรและการสอน
2555 ปริญญาตรี / อส.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / การจัดการอุตสาหกรรม
2549 ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง / ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ / อิเล็กทรอนิกส์(ระบบภาพ-เสียง)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2549 - ปัจจุบัน โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ครูอัตรจ้าง
พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ครูอัตรจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล