ลูกจ้างประจำ

นายมนัส เมกขุนทด
หัวหน้าลูกจ้างประจำ (ช่างสี4)

นายนิพนธ์ มากขำ
ช่างสี4

นางสาวสุภาณี ยอดระบำ
พนักงานธุรการ4

นางงามจิตร ลักษณะนาย
พนักงานธุรการ4