ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชาวต่างประเทศ

Mr.Li Zhuang

Mr.Jason GUIZZAGAN CAHIGAS
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4