ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชาวต่างประเทศ

Mr.Li Zhuang

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

Mr.Jason GUIZZAGAN CAHIGAS
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4