ครูชาวต่างประเทศ

Mr.Jayson Natabio Gallano

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

Miss Hu Yi Ting
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3