เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
วารสารโรงเรียน
จดหมายข่าว
คู่มือนักเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
   
CHAT ZONE !!!
CHAT ZONE !!!
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ( 1 ก.พ. 56)
เมื่อวันศุกร์ที่  1  กุมภาพันธ์  2556
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ใต้อาคารโสมสวลี
โดยมี พระครูกิตติมงคลรัตน์ เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์
และ คุณชอบ ธรรมธีรเสถียร เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส
ซึ่งได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง รวมใจ จากทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง
 
สรุปยอดรวมเงินทบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ได้ดังนี้
ยอดระดับสายชั้น ม.1  33,734.50 บาท
ยอดระดับสายชั้น ม.2  18,753.00 บาท
ยอดระดับสายชั้น ม.3  15,762.00 บาท
ยอดระดับสายชั้น ม.4  19,864.25 บาท
ยอดระดับสายชั้น ม.5  13,598.00 บาท
ยอดระดับสายชั้น ม.6  13,509.00 บาท
 
ยอดรวมผู้บริหารและครูเก่าศีลาจารพิพัฒน์  31,714.00 บาท
ยอดรวมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์  43,150.00 บาท
ยอดรวมร้านค้าต่างๆ และบุคลากรร่วมทำบุญ  66,935.00 บาท
ยอดรวมโรงเรียนต่างๆ ร่วมทำบุญ  13,000.00 บาท
ยอดรวมกรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่าร่วมทำบุญ  24,593.75 บาท
 
รวมทั้งสิ้น  294,614.00 บาท
(สองแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสี่บาทถ้วน)
 
ภาพโดย นายพุทธิพงศ์  ทองเขียว , นายนธีรักษ์  ทีปะนะ
เรื่องโดย ว่าที่ร้อยตรีภวิชช์  อรุณวรรณ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศ.จ. / เว็บมาสเตอร์
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2556,13:05   อ่าน 1884 ครั้ง