เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35124 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
9601 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9602 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9603 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 0-4569-1009 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9604 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 045-616232 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 28
9605 โรงเรียนบ้านแข้ ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9606 โรงเรียนบ้านโนนกลาง ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9607 โรงเรียนบ้านอะลาง ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9608 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9609 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9610 โรงเรียนบ้านสะเดา ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9611 โรงเรียนบ้านปะหละ ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9612 โรงเรียนบ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9613 โรงเรียนบ้านพลับ ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9614 โรงเรียนบ้านพงพรต ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9615 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9616 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9617 โรงเรียนบ้านหนองห้าง ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9618 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9619 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9620 โรงเรียนอุทุมพรวิทยาบ้านกำแพง ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9621 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9622 โรงเรียนบ้านโนนน้อย ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9623 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9624 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 ผอ.085-7488407,ครูงานแนะแนว0813543776 ครูจันทร์เพ็ญ เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 28
9625 โรงเรียนบ้านโคก ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9626 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9627 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 045-616213 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 28
9628 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9629 โรงเรียนบ้านค้อ ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33160 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9630 โรงเรียนบ้านโนนลาน ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9631 โรงเรียนบ้านม่วง ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 045-689307 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9632 โรงเรียนบ้านหมากยาง ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9633 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9634 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9635 โรงเรียนบึงบูรพ์ ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9636 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9637 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9638 โรงเรียนบ้านหนองสิม ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9639 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9640 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9641 โรงเรียนบ้านจังเอิน ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9642 โรงเรียนบ้านโทะ ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9643 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9644 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9645 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9646 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9647 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9648 โรงเรียนบ้านบุยาว ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9649 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9650 โรงเรียนบ้านไพรพะยอม ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9651 โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9652 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9653 โรงเรียนบ้านกระเต็ล ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9654 โรงเรียนบ้านกระสังข์ ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 0898620891 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9655 โรงเรียนบ้านตาทอง ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9656 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 045615623 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9657 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 045615622 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9658 โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9659 โรงเรียนบ้านพงสิม ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9660 โรงเรียนบ้านพะวร ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9661 โรงเรียนบ้านขะยุง ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9662 โรงเรียนบ้านปราสาท ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9663 โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33120 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9664 โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9665 โรงเรียนบ้านหว้า ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9666 โรงเรียนบ้านอีสร้อย ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
9667 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9668 โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9669 โรงเรียนบ้านโนนคูณ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9670 โรงเรียนบ้านร่องเก้า ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9671 โรงเรียนบ้านหนองสามขา ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9672 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9673 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 (045) 659042 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9674 โรงเรียนบกวิทยาคม ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9675 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนใต้ ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9676 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9677 โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9678 โรงเรียนบ้านโปร่ง ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9679 โรงเรียนบ้านโพนงาม ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9680 โรงเรียนบ้านหัวเหล่า ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 0-4566-0103 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9681 โรงเรียนบ้านปลาข่อ ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9682 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง - กอไหล่ ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9683 โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9684 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9685 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9686 โรงเรียนบ้านก้อนเส้า ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9687 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9688 โรงเรียนบ้านโนนดู่ ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9689 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9690 โรงเรียนบ้านม่วงเป ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9691 โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9692 โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 045660095 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9693 โรงเรียนบ้านหนองแวงสาขาบ้านโนนรัง ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9694 โรงเรียนบ้านหนองหิน ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9695 โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9696 โรงเรียนบ้านเวาะ ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9697 โรงเรียนบ้านหนองตลาด ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 045660248 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9698 โรงเรียนบ้านหนองสนม ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9699 โรงเรียนบ้านหยอด ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9700 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9701 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33510 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9702 โรงเรียนบ้านตระกาจ ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9703 โรงเรียนบ้านตาแบน ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9704 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9705 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9706 โรงเรียนบ้านตระกวน ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 045-677340,045677925 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9707 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9708 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9709 โรงเรียนบ้านศิลาทอง ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9710 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9711 โรงเรียนบ้านขนาด ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9712 โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9713 โรงเรียนบ้านปุน ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9714 โรงเรียนบ้านสลับ ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9715 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9716 โรงเรียนบ้านตูม ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9717 โรงเรียนบ้านกระหวัน ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 045-614416 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9718 โรงเรียนบ้านจานบัว ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9719 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9720 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9721 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9722 โรงเรียนบ้านโนนแก ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9723 โรงเรียนบ้านโนนแกสาขาบ้านตาเหมา ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9724 โรงเรียนบ้านหนองรุง ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9725 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9726 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9727 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 0-4567-7022 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9728 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9729 โรงเรียนบ้านสะพุง ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9730 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9731 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9732 โรงเรียนบ้านลุมภู ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9733 โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9734 โรงเรียนบ้านหนองบาง ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9735 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9736 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9737 โรงเรียนบ้านละเอาะ ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9738 โรงเรียนบ้านแวด ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9739 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9740 โรงเรียนบ้านกะวัน ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9741 โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9742 โรงเรียนบ้านยางน้อย ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9743 โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9744 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9745 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9746 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 045660252 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9747 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9748 โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 045655105 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9749 โรงเรียนบ้านโนนงาม ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
9750 โรงเรียนบ้านรุ่ง ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 65/235 Next »