ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางวนิดา เรียวไพศาลศักดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2555,15:46  อ่าน 2781 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียดผลงาน

 
เรื่องที่รายงาน :           การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน :                 นางวนิดา เรียวไพศาลศักดา

ปีที่รายงาน :               พ.ศ.2553

 

บทคัดย่อ

 

          รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง         กลุ่มตัวอย่างในการรายงานครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างห้องเรียนอย่างง่าย (Simple Random Samples)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test for dependent samples

          ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพโดยรวม  80.50/83.42 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80  โดยชุด 1 โลกของเรา มีค่าประสิทธภาพเท่ากับ 81.00/81.25  ชุดที่ 2 หินอัคนี  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  80.20/82.50   ชุดที่ 3  หินตะกอน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25/82.80          ชุดที่ 4  หินแปร มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  82.00/85.00  ชุดที่ 5  แร่            มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  80.20/84.50   ชุดที่ 6  ดิน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  81.00/84.50  แสดงว่าชุดกิจกรรมแต่ละชุด        มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เช่นกัน   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05          3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมาก  ( = 4.08 , S.D. = 0.82) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.5 KB
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2555,15:46   อ่าน 2781 ครั้ง