ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา
12 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2559
ชุดนักเรียน
16 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครู
นักเรียน ชุดรักเรียน ข้าราชการครู ชุดข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา เสื้อเหลือง สภานักเรียน
24 มิ.ย. 59 วันสุนทรภู่


ข้าราชการครู ผ้าไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
28 มิ.ย. 59 วันสถาปนาโรงเรียน
สำนักงานบริหารทั่วไป
01 ก.ค. 59 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
29 ก.ค. 59 วันภาษาไทยแห่งชาติ
ชุดผ้าไทย
18 ส.ค. 59 วันวิทยาศาสตร์ไทย
26 ส.ค. 59 กีฬาสีภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
02 ก.ย. 59 เลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานสี
งานส่งเสริมประชาธิปไตย สำนักงานบริหารกิจการนักเรียน
20 ธ.ค. 59 Sila Festival ตลาดนัดอาชีพ
กสร.การงานอาชีพ
21 ธ.ค. 59 ถึง 24 ธ.ค. 59 เรียนภาคฤดูร้อน
งานวิชาการ
23 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันคริสมาส
กสร.ภาษาต่างประเทศ
26 ธ.ค. 59 ถึง 29 ธ.ค. 59 สอบกลางภาค

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบวันที่ 26 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 28 ธันวาคม 2559

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 29 ธันวาคม 2559
งานวิชาการ
ลงทะเบียนซ้ำทุกระดับชั้น
05 ม.ค. 60 ถึง 06 ม.ค. 60 สอบ Pre O-NET
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 สอบ Pre O-NET
งานวิชาการ
12 ม.ค. 60 งานวันครู วันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ
งานกิจการนักเรียน
13 ม.ค. 60 แนะแนวการศึกษาแต่ละสถาบัน
งานแนะแนว
27 ม.ค. 60 กิจกรรมวันตรุษจีน
กสร.ภาษาต่างประเทศ
03 ก.พ. 60 ตลาดนัดอาชีพ
สนง.กิจการนักเรียน
08 ก.พ. 60 มอบเกียรติบัตรเด็กดีศีลาฯ
งานคุณธรรมจริยธรรม
20 ก.พ. 60 ถึง 23 ก.พ. 60 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
งานวิชาการ
27 ก.พ. 60 ถึง 01 มี.ค. 60 อบรมพัฒนาบุคลากร จ.น่าน
กลุ่มบุคคล
06 มี.ค. 60 อบรมพัฒนาบุคลากร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
งานบุคคล
20 มี.ค. 60 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
งานวิชาการ
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนชั้นม.1และม.4
งานวิชาการ
31 มี.ค. 60 รับใบประกาศนียบัตร
งานวิชาการ
02 เม.ย. 60 สอบเข้านักเรียน ม.4
งานวิชาการ
04 เม.ย. 60 ม.3 (เดิม) รายงานตัว
งานวิชาการ
06 เม.ย. 60 ประกาศผลและรายงานตัว(ม.3ทั่วไป)
งานวิชาการ
08 เม.ย. 60 สอบเข้าเรียน ม.1
งานวิชาการ
12 เม.ย. 60 ประกาศผลและรายงานตัว ม.1
งานวิชาการ
19 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียน ม.1
งานวิชาการ
20 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียน ม.4
งานวิชาการ
24 เม.ย. 60 ถึง 28 เม.ย. 60 เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียน ม.1
งานวิชาการ
04 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4
งานกิจการนักเรียน
15 พ.ค. 60 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
งานวิชาการ
02 มิ.ย. 60 ค่ายภาษาไทย ม.1
กสร.ภาษาไทย
04 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองและเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประชุมผู้ปกครองและเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
และคัดเลือกเครือข่ายระดับห้องเรียน
สนง.กิจการนักเรียน
05 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
กสร.วิทยาศาสตร์
11 มิ.ย. 60 ประชุมและคัดเลือกเครือข่ายระดับชั้น/ห้องเรียน
สนง.กิจการนักเรียน
17 มิ.ย. 60 Science Camp
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
กสร.วิทยาศาสตร์
22 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู
สนง.กิจการนักเรียน
26 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
กสร.ภาษาไทย/งานอนามัย
28 มิ.ย. 60 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
สนง.กิจการนักเรียน
30 มิ.ย. 60 วันสถาปนาลูกเสือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
06 ก.ค. 60 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
กสร.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
07 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กสร.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
13 ก.ค. 60 กิจกรรมวันคล้ายวันประสูติ พระองค์โสม
สนง.กิจการนักเรียน
14 ก.ค. 60 กิจรรมวันชาติฝรั่งเศส
กสร.ภาษาต่างประเทศ
18 ก.ค. 60 ถึง 20 ก.ค. 60 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
งานวิชาการ
27 ก.ค. 60 พิธีถวายพระพรชัยมงคล
งานกิจการนักเรียน
31 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทย
กสร.ภาษาไทย
04 ส.ค. 60 กีฬาสีภายใน
กสร.สุขศึกษาและพลศึกษา
11 ส.ค. 60 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาฯสมเด็จพระนางเจ้าฯ
สนง.กิจการนักเรียน
18 ส.ค. 60 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
กสร.วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
25 ส.ค. 60 กิจกรรมห้องสมุด
งานห้องสมุด
08 ก.ย. 60 เลือกตั้งสภานักเรียน
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
11 ก.ย. 60 ส่งโครงการ ปีงบประมาณ 2561
งานแผนและนโยบาย
14 ก.ย. 60 กิจกรรมมุทิตาจิต
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
18 ก.ย. 60 ถึง 21 ก.ย. 60 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
งานวิชาการ
22 ก.ย. 60 English Camp
กสร.ภาษาต่างประเทศ
28 ก.ย. 60 ส่ง ปพ. Bookmark
งานวิชาการ
29 ก.ย. 60 งานเกษียณอายุราชการ
งานบุุคคล
03 ต.ค. 60 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 รายวิชาภาคเรียนที่ 1/2560
04 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
10 ต.ค. 60 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
11 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
01 พ.ย. 60 เปิดเภคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
03 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง
04 พ.ย. 60 ถึง 05 พ.ย. 60 สอบ มสธ.
06 พ.ย. 60 ลงทะเบียนเรียนซ้ำทุกระดับชั้น
06 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 เรียนซ้ำทุกระดับชั้นในวิชาที่ไม่ผ่าน ( ภาคเรียนที่ 1/2560 )
23 พ.ย. 60 กิิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
24 พ.ย. 60 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
27 พ.ย. 60 ถึง 29 พ.ย. 60 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
27 พ.ย. 60 English Camp
01 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันเอดส์โลก
04 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ( วันชาติ)
06 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส
25 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
26 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
03 ม.ค. 61 ส่งคะแนน ปพ. ครั้งที่ 1/ไฟล์คะแนนกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ส่งผลเรียนซ้ำ
09 ม.ค. 61 ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก และวันครู
18 ม.ค. 61 OPEN-HOUSE
21 ม.ค. 61 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนทุกระดับชั้น (Classroom Meeting)
29 ม.ค. 61 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 คุณครูส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิิ์สอบปลายภาคเรียน 2/2560
29 ม.ค. 61 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 คุณครูส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนไม่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียน 2/2560
02 ก.พ. 61 ตลาดนัดอาชีพ
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3 หมายเหตุ:กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
05 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 2/60
06 ก.พ. 61 นักเรียนพร้อมผู้ปกครองยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
08 ก.พ. 61 มอบเกรียรติบัตรเด็กศิลาฯ
09 ก.พ. 61 กิจกรรมน้องส่งพี่ วันอำลา ม.3, ม.6
12 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
13 ก.พ. 61 นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง ยื่นคำขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน 2/2560
16 ก.พ. 61 กิจกรรมวันตรุษจีน
19 ก.พ. 61 ถึง 22 ก.พ. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
24 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 ม.6 สอบ GAT - PAT
28 ก.พ. 61 ส่งคะแนน ปพ./ไฟล์คะแนนปลายภาคภาคเรียนที่ 2/2560
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 ม.6 สอบ O-NET
06 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบภาคเรัียนที่ 2/2560 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
06 มี.ค. 61 ถึง 08 มี.ค. 61 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 รายวิชาภาคเรียนที่ 2/2560
08 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
09 มี.ค. 61 ถึง 12 มี.ค. 61 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
12 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ สอบแก้ตัวตัวครั้งที่ 2 นักเรียน ม.3 และ ม.6 ลงทะเบียนเรียนซ้ำภาคฤดูร้อน
13 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 นักเรียน ม.3 และ ม.6 เรียนซ้ำวิชาที่สอบไม่ผ่าน ภาคฤดูร้อน 2/2560
15 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6
17 มี.ค. 61 ถึง 18 มี.ค. 61 ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา2561
29 มี.ค. 61 ประกาศผลการเรียนซ้ำภาคฤดูร้อน
30 มี.ค. 61 รับประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ
31 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา2561
01 เม.ย. 61 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา2561
04 เม.ย. 61 ประกาศผล/รายงานตัว นักเรียน ม.1
05 เม.ย. 61 ประกาศผล/รายงานตัว นักเรียน ม.4
07 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียน ม.1
08 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียน ม .4
09 เม.ย. 61 ถึง 11 เม.ย. 61 รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ( เพิ่มเติมจาก สพม .1 จัดสรรมา)
10 เม.ย. 61 ประกาศผลนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ลงเรียนซ้ำ