ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเลิศบุษยา ไทยเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววัชรี กาญจนเสมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางนภาพร มูลรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกรัณฑรัตน์ ศรสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1