กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกรัณฑรัตน์ ศรสิทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนภาพร มูลรัตน์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 089-8893468

นางสาวเสาวนีย์ บุรินทร์ประโคน
ครูอัตราจ้าง

นายรณฤทธิ์ อินทร์แก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพนิตนันท์ สุธาวา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4