สื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เรื่อง L\'adjectif possessif ภาษาฝรั่งเศส
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.5 KB
ประโยคปฏิเสธ La phrase negative ภาษาฝรั่งเศส
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42 KB
เรื่อง Les fruits ภาษาฝรั่งเศส
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 236.5 KB
คำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้า ภาษาฝรั่งเศส
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 327.5 KB
เรื่อง Going On a Picnic
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23 KB
เรื่อง Reading a Food Label
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.5 KB
เรื่อง World Food
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.5 KB
เรื่อง Survey sheet
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107 KB
เรื่อง How to make sandwich
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.2 MB
เรื่อง Read the passage “World Food”.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71 KB