กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายจักรชัย อินลายศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวศิริพร ปกติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1