ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมณีรัตน์ สุทธิพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจริยาวรรณ เนื่องฤทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายจักรชัย อินลายศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวศิริพร ปกติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3