กลุ่มการศึกษาพิเศษ

นางสาวพวงประภา ไข่ชัยภูมิ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 081-5791665
อีเมล์ : puangprapa2@hotmail.com

นางสาวไพรัช วรรณเพชร

นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเอียด