ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มการศึกษาพิเศษ

นางสาวพวงประภา ไข่ชัยภูมิ
ครู คศ.2

นางสาวชฎาพร สกุลสม
ครู คศ.1