สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ / เครื่องหมายโรงเรียน

 

รูปวงกลมภายนอกเป็นหยัก  20 หยักรอบวง  หมายถึง  การก่อตั้งโรงเรียนเมื่อ  พ.ศ.  2520  

ดวงอาทิตย์  หมายถึง  แสงสว่างทางปัญญาอันทำให้เกิดสุข 

 

ต้นหวาย     หมายถึง  ความสามัคคี  อดทน  และเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์