ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเกตุวดี คมขำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวฉัตรลดา ศรีมาลานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายพุทธิพงษ์ ทองเขียว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจริยา บัวสำเริง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2