คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน


เรียนเด่น  เล่นดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม