คณะผู้บริหาร

นายราชันต์ ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเวชชกิจ แก้วศรีหาวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน