ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางอรพินท์ องค์ศรีกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520 - 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศร สุกใส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร บุญยัษเฐียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนา แสงมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายพุทธิสิน สมุทรแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นางองุ่น จันทร์ขจร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนี วงศ์ยืน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ จันทภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นางอรทัศน์ หิ้งทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายจุลจักร โนพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543 - 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย สงวนพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : นางอัสนี ณ ระนอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นางจิรา อ่อนไสว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสกุล ทองเอียด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 ต.ค. 2559 - 30 ตุลาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ ฟักคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 มกราคม 2562 – 30 กันยายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายราชันต์ ทิพยโสต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ตุลาคม 2563 - 10 ตุลาคม 2565