ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2520 ได้รับการพัฒนามาตลอดดังนี้

การพัฒนา

..2520        อาศัยเรียนที่โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

..2522        ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร 1 เป็นอาคารเรียน 5 ชั้น แบบพิเศษ 1 หลัง

..2523        ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร 2 เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น แบบพิเศษ 1 หลัง

..2524        ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร 3 เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น แบบพิเศษ 1 หลัง

..2525        ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นของส่วนกลาง กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แบบโรงเรียนขนาดเล็กและเป็นโรงเรียน

พระราชทานดีเด่นอีกด้วย

..2530        ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร 4 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น แบบพิเศษ 1 หลัง ชั้นที่1

เป็นโรงอาหารและชั้นที่ 4 เป็นโรงพลศึกษา

..2531        ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดในส่วนงานทบวงมหาวิทยาลัยจำนวน 500,000 บาทและได้รับบริจาคจากคุณนายปราณี อำไพวิทย์จำนวน 100,000 บาทเพื่อจัดสร้างอาคารจริยธรรมเป็นอาคาร 2 ชั้น

..2532        ได้รับเงินบริจาคจากคุณจำลองและคุณประทุม พฤกษ์ชัฎ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง

                   โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ในการสร้างฐานชุกชี

และห้องประชาสัมพันธ์

..2533        ได้รับเงินอุดหนุนจาก สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ในการสร้างห้อง

                   คอมพิวเตอร์

..2534        ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นประเภทจัดบรรยากาศดี จากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

..2536        ได้งบพัฒนาจังหวัดปรับปรุงด้านดนตรีไทย ปรับปรุงห้องสมุด ปรับปรุงห้องโสตฯ ห้องประชุม

                   ให้มีประสิทธิภาพกับการเรียนการสอน

                   ได้รับรางวัลชนะเลิศการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

.. 2537       โรงเรียนได้ดำเนินการต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมสามัญศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นในด้านการจัดบรรยากาศให้เหมาะสม สะอาดร่มรื่น โดยคำนึงถึงการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนควบคู่ไปกับด้านจริยธรรมที่ดีงาม ในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียน ได้จัดการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก สมาคมผู้ปกครองและ ครูฯ ในการพัฒนาบุคลากรและสถานที่ ได้แก่

Ø งบประมาณจากพรรคประชากรไทย จำนวน 247,277.00 บาท จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการภาษา(sound lab)

Ø  งบประมาณจากพรรคพลังธรรม จำนวน 80,000.00 บาท จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านเครื่องดนตรีไทย

Ø  งบประมาณจากพรรคประชาธิปไตย จำนวน 160,000.00 บาท จัดซื้ออุปกรณ์ การเรียนการสอนด้านเครื่อง Copy Printer

Ø  งบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองและครู  จำนวน  640,000.00 บาท  จัดซื้อรถตู้ TOYOTA จำนวน 1 คัน

                                      นอกจากนี้สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ยังได้ให้การสนับสนุนพัฒนาปรับปรุง

ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องประชุม อุปกรณ์และอาคารอีกด้วย

.. 2538       โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกวิชาตามถนัด ความสามารถและความต้องการ

โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับมากที่สุด

ทั้งนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก

Ø งบประมาณจากพรรคประชากรไทย  มอบอุปกรณ์ด้านเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง

Ø งบประมาณจากพรรคประชาธิปัตย์  จำนวน 100,000.00 บาท จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนด้านเครื่องดนตรีไทย

.. 2539       โรงเรียนได้ปรับปรุง

Ø ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่อาคาร 4 ชั้น 3    ห้องสุขาอาคาร4 ชั้น 2

Ø ห้องสมุดแก้ไขเรื่องฝนสาดโดยติดตั้งกันสาดที่ชั้น3 อาคาร 2 , ปูกระเบื้องบันไดอาคาร  1

Ø ติดตั้งระบบเครือข่ายข้อมูล (LAN)  และสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 1 ห้องเรียน

.. 2540       โรงเรียนได้มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านต่างๆดังนี้                      

Ø ปรับปรุงห้องสมุดในด้านพัสดุและครุภัณฑ์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียนยืม-คืน หนังสือผ่านระบบบาร์โค้ต

Ø ปรับปรุงอาคารจริยธรรม ชั้นล่างเป็นที่ทำการของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์และห้องฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

Ø ปรับพื้นชั้นล่างของอาคาร 3 โดยปูพื้นด้วยหินแกรนนิต

Ø ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ให้สมบูรณ์แบบ

Ø ปรับปรุงปรุงน้ำดื่มของโรงเรียนทำเป็นโครงการน้ำดื่มที่สะอาด โดยตั้งระบบ

 กรองน้ำใหม่

Ø จัดตั้งศูนย์ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ร่วมกับ ปิโตรเลียมเพื่อตรวจหาบำบัด

ป้องกันไม่ให้นักเรียนและ ชุมชนติดสารเสพติด

Ø ปรับปรุงด้านหลังของอาคาร 1  เป็นที่รับประทานอาหารของครู-อาจารย์ และ

     นักเรียน

Ø สร้างบ้านพักนักการ-ภารโรง (แฟลต) จำนวน 14 หน่วย ได้รับงบประมาณ

 5,000,000 บาท

Ø ติดเหล็กดัดทางเชื่อมอาคาร 1 กับอาคาร 4

Ø จัดตั้งโทรทัศน์สู่ห้องเรียน ได้รับการสนับสนุนจากพรรคประชากรไทย

.. 2541       โรงเรียนได้มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านต่างๆดังนี้

Ø เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว

Ø ปรับปรุงห้องพักครูคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คหกรรมฯ

..2542        โรงเรียนได้มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านต่างๆดังนี้

Ø ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียงทั้งโรงเรียน

Ø ปรับปรุงโรงพลศึกษา

Ø  ปรับปรุงห้องธุรการ สหกรณ์โรงเรียน

Ø  ได้รับงบประมาณโครงการ Resource center

Ø  ได้รับงบประมาณโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา งานโลหะ งานเกษตรกรรม งานยนตร์ และงานไฟฟ้า

..2543        โรงเรียนได้มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านต่างๆดังนี้

Ø  ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้

Ø  พัฒนาห้องประชาสัมพันธ์และห้องปกครอง

Ø ปรับปรุงห้องน้ำและโทรศัพท์

พ.ศ.2544        โรงเรียนได้มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านต่างๆดังนี้

Ø ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เป็นอุทยานการศึกษา           

Ø  พัฒนาและปรับปรุงโรงพลศึกษา

พ.ศ. 2545       โรงเรียนได้มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านต่างๆดังนี้

Ø  ปรับปรุงบริเวณโรงอาหารและห้องน้ำนักเรียน 

Ø  ระบบไฟฟ้าโรงอาหารและห้องประชุม 


พื้นที่ตั้ง

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 212 ถนนกรุงเทพฯ-นนท์ 21 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0-2585-2901,0-2 587-2934 โทรสาร 0-2585-6150

พื้นที่ก่อตั้งโรงเรียนปัจจุบันมีพื้นที่ 2 ไร่ 270.6 ตารางวา โดยวัดมอบกรรมสิทธิ์ให้ใช้ที่ดิน จำนวน 2 ไร่ 15 ตารางวา                            

Ø  ซื้อถวายวัดเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 221.6 ตารางวา

Ø  เช่าจากกรมศาสนา 34 ตารางวา                                             

กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.. 2520 โดยครั้งแรกใช้ชื่อว่า โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส(มัธยม)เพื่อแปรสภาพโรงเรียนประถมวัดเวตวันธรรมาวาสให้เป็นโรงเรียนมัธยม  ตามเจตนาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร. ภิญโญ สาธร  ดังปรากฏในหนังสือ ศธ. 0806/11672   ลงวันที่ 19 เมษายน  พ.. 2522  และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส(มัธยมเป็นชื่อ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.. 2521 สมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์  เพื่อเป็นเกียรติแก่พระศีลาจารพิพัฒน์  ซึ่งปัจจุบันได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระราชนันทาจารย์เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส ใช้อักษรย่อว่า ศ.. และกำหนดวันเกิดโรงเรียนเป็น วันที่  28  มิถุนายน ของทุกปี  โดยถือเอาวันที่ประกาศตั้งโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

สัลักษณ์ / เครื่องหมาย

รูปวงกลมภายนอกเป็นหยัก 20 หยักรอบวง หมายถึงการก่อตั้งโรงเรียนเมื่อ พ.. 2520 

ดวงอาทิตย์       หมายถึง แสงสว่างทางปัญญาอันทำให้เกิดสุข

ต้นหวาย         หมายถึง ความสามัคคี อดทน และเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

คติธรรม          สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ

คติพจน์           ปัญญาทำให้เกิดสุข       

คำขวัญ           เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียน           ขาว - แดง      

          สีขาว คือ ความบริสุทธิ์ จริยธรรม คุณธรรม

          สีแดง คือ ผู้อุปการคุณ ปัญญา

อักษรย่อโรงเรียน          ..

 

จุดรวมใจ

Ø หลวงพ่อสัมฤทธิ์ ประดิษฐานอยู่ที่วัดเวตวันธรรมาวาส

Ø  พระสยามเทวาธิราช ประดิษฐานอยู่ในบริเวณโรงเรียน

Ø  พระอู่ทอง พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

Ø  พระราชนันทาจารย์ และ พระคุณครู

 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

          6.1  อาคารเรียนและอาคารประกอบ 4 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง

          6.2  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 36 ห้องเรียน แบ่งเป็น

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.12 KB