กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปิยะรัตน์ โภคภัณฑ์เจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปิยวดี วรพันธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายปาริชา จันคีรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1