ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฐรดา เบ้าคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศศิกานต์ พรหมมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปิยะรัตน์ โภคภัณฑ์เจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวทิพย์วรรณ บัวพล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2