คติธรรม
คติธรรม คติพจน์

สุโข  ปัญญา  ปฏิลาโภ

ปัญญาทำให้เกิดสุข