ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัตนาภรณ์ หลาบคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกฤษฎี ไกรสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศิตาภา ศรีรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายประหยัด แก้วอำไพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1