ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาวจิราภรณ์ สุขดำ
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

นางสาวศิริวรรณ อู่รักษา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวศิริวรรณ มินสุวรรณ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน)

นางสาววิลาวัลย์ ทับหลักสินธุ์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์