สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน


ขาว แดง หมายถึง โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ก่อกำเนิดจากผู้อุปการคุณ คือ พระศีลาจารพิพัฒน์ (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) อดีตเจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส พระคุณท่านเป็นผู้ทรงคุณปัญญา มีแนวดำเนินการอุปการคุณโรงเรียนเพื่อสร้างบุคลากร ซึ่งเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ให้มีปัญญา ความรู้ และจริยธรรมที่ดีงาม พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพในสังคมต่อไป


 สีขาว  คือ  ความบริสุทธิ์  จริยธรรม  คุณธรรม

 สีแดง  คือ  ผู้อุปการคุณ  ปัญญา