แผนพัฒนาสถานศึกษา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแห่งการเรียนรู้             มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมือง

ยกระดับสู่มาตรฐานสากล      บนพื้นฐานความเป็นไทย

ปรัชญา

ปรัชญา

สุโข  ปัญญา  ปฏิลาโภ

ปัญญาทำให้เกิดสุข

เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์

เอกลักษณ์ลูกศีลาฯ

ลูกศีลาฯ มารยาทดี  มีน้ำใจ  ใฝ่หาความรู้ สู่มาตรฐานสากล

 

อัตลักษณ์ลูกศีลาฯ

ลูกศีลาฯ กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

พันธกิจ / เป้าประสงค์
 

พันธกิจ (พ.ศ. 2558 – 2563)

1.       พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

2.       พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพรองรับเกณฑ์การประเมินระดับชาติ

3.       พัฒนาการจัดการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างยั่งยืน

4.       ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

5.       พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย

6.       เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างโรงเรียน และชุมชน


    

เป้าประสงค์


ด้านผู้เรียน (พ.ศ.2559 – 2563)

1.       ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี ร้อยละ 70 ขึ้นไป

2.       ผู้เรียนสามารถคิดแบบมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (เน้นทักษะกระบวนการคิดร้อยละ 80)

3.       ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในระดับดี ร้อยละ 80

4.       ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ร้อยละ 90

5.       ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหน้าที่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย ร้อยละ 90

6.       ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ร้อยละ 90

7.       ผู้เรียนเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น ร้อยละ 80

ด้านครู (พ.ศ.2559 – 2563)

1.       พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1.1.    แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551

1.2.    การจัดการเรียนรู้บูรณาการ

1.3.    การพัฒนาสื่อ/สร้างนวัตกรรม

1.4.    เทคโนโลยีการศึกษา

1.5.    การวัดและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะกับศักยภาพผู้เรียน

2.       สนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้นร้อยละ 100

ด้านผู้บริหาร (พ.ศ.2559 – 2563)

1.       ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ด้านชุมชน (พ.ศ.2559 – 2563)

1.       ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้แหล่งการเรียนรู้ การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.       โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และนำความรู้สู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

3.       มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน