กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภควัต บ่างสมบูรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศรีสุภางค์ ระเริง
ครู คศ.2

นางสาววรรณธนา จิรมหาศาล
ครู คศ.1

นาย กฤตภาส เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ครูอัตราจ้าง