ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวศรีสุภางค์ ระเริง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววรรณธนา จิรมหาศาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายภควัต บ่างสมบูรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3