กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภควัต บ่างสมบูรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวศรีสุภางค์ ระเริง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววรรณธนา จิรมหาศาล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นาย กฤตภาส เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4