คณะผู้บริหาร

นางสาวกฤษฎี ไกรสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์