คณะผู้บริหาร

นายเวชชกิจ แก้วศรีหาวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน