กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายภัทรรัตน์ เหลือบเหลือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวรัชนี พุทธาสมศรี
ครู คศ.2