ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวรัชนี พุทธาสมศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชานนท์ กรุดเงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายภัทรรัตน์ เหลือบเหลือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1