เผยแพร่งานวิจัย
ความรู้สึกของนักเรียนผู้จัดทำงานวิจัย
โปสเตอร์ นำเสนองานวิจัย
รายงานการวิจัย การศึกษาผลการใช้น้ำหมักจากผักตบชวา เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน ด้านความเป็นกรดเป็นด่างในเขตเมืองให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช : กรณีศึกษาชุมชนวัดเซิงหวาย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 356.37 KB