ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปวริศา สัตย์รักษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววิจิตรแข เจนปรมกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวดลยา กินร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวกานต์ธีราณัจสิ์ อุดมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2