กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปวริศา สัตย์รักษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววิจิตรแข เจนปรมกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวดลยา กินร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกานต์ธีราณัจสิ์ อุดมฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาววรางค์ศิริ สุภมาตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3