ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร.ร.ศีลาจารฯ รับการตรวจสอบภายในจาก สพม.เขต 1
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554  เวลา 09.00 น.
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้รับการตรวจสอบงานการเงินและพัสดุ
จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
ณ ห้องประชุม 121 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรา อ่อนไสว รองฯ อดินันท์ เดชพงษ์ และคณะอันประกอบด้วย
1. คุณครูปริศนา  โคตรวงษา
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และหัวหน้างานแผนงาน
2. คุณครูพาชื่น  องค์วรรณดี
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
3. คุณครูอัญชลี  สุดชูเกียรติ หัวหน้างานพัสดุ
4. คุณครูฉัตรลดา  ศรีมาลานนท์  หัวหน้างานการเงิน
ให้การต้อนรับ และรับการตรวจสอบ
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2554,11:04   อ่าน 1291 ครั้ง