ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2554 27 มี.ค.54
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554 
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1
ณ บริเวณลานชั้นล่าง อาคารโสมสวลี 
และรับรายงานนักเรียนชั้น ม.4 ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 - 134
ในเวลา 09.00 น.
 
สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 มียอดผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น 159 คน
ซึ่งไม่ถึง 360 คน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ได้ตั้งไว้
อย่างไรก็ดี โรงเรียนได้จัดให้มีการสาธิตการจับสลาก
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมอย่างมีขั้นตอนอันโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรม
 
ต่อมาในเวลา 09.30 น.
ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน อันประกอบด้วย
ท่านรองผู้อำนวยการอดินันท์  เดชพงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกิจการนักเรียน
คุณครูปริศนา  โคตรวงษา รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
คุณครูพาชื่น  องค์วรรณดี รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
คุณดำรง  เพริศพรายวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
คุณศุภกิจ  คชาชีวะ ประธานมูลนิธิศีลาจารพิพัฒน์
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้ร่วมแถลงผลการพิจารณาต่อผู้ปกครองและนักเรียนว่า
เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนที่มาลงชื่อเพียง 159 คน
โรงเรียนจึงยินดีรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 ไว้ทั้งหมด โดยไม่ต้องจับสลาก
ยังความดีใจแก่ท่านผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมารายงานตัวโดยทั่วกัน 
 
หลังจากนั้นคณะกรรมการนักเรียนได้แจกใบมอบตัวพร้อมทั้งเอกสารคำชี้แจง
กำหนดนัดหมายต่างๆ และระเบียบการแต่งกายของโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนเตรียมมามอบตัวในวันที่ 2 - 3 เมษายน 2554
 
สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 จะรับมอบตัวในวันที่ 2 เมษายน 2554 
ส่วน ม.4 จะรับมอบตัวในวันที่ 3 เมษายน 2554
ซึ่งผู้ปกครองจะต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ประกอบการมอบตัว
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารคำชี้แจงของโรงเรียน 
พร้อมทั้งเตรียมเงินจำนวน 1,150 บาท
เพื่อชำระค่าเรียนปรับพื้นฐานและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  ค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และค่าสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2554,22:58   อ่าน 3737 ครั้ง