ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมครู ครั้งที่ 3/2554 29 มี.ค.54
เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ได้จัดการประชุมครู ครั้งที่ 3/2554
เวลา 09.00 - 11.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้นล่าง อาคารโสมสวลี
เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ
อาทิ ภาระงาน และข้อกำหนดที่ครูต้องถือปฏิบัติให้ตรงกัน
โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว เป็นประธานการประชุม 
และท่านรองฯ อดินันท์  เดชพงษ์ ร่วมดำเนินการประชุม
ในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการจิรา อ่อนไสว
ได้กล่าวขอบคุณครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างขันแข็ง
ตลอดปีการศึกษา 2553 จนสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี
 
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2554,02:05   อ่าน 1066 ครั้ง