ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ครูศีลาฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
เมื่อวันที่ 4 - 6 เมษายน 2554
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้ส่งตัวแทนครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือในระดับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 2 คน
ได้แก่ คุณครูวัชรี  กมลเสรีรัตน์ และคุณครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ 
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
ณ โรงแรมริเวอร์ วิว เพลส  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดโดย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
โดยมีนายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
และบรรยายพิเศษในหัวข้อ
"แนวทางในการปรับกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาหลักสูตรลูกเสือไทย" 
นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ ได้แก่ 
1. รศ.ดร. ประวิต  เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บรรยายในหัวข้อ "ผลการประเมินการทดลองหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต" 
2.  น.อ.หญิงกรรณิกา  กออนันตกูล  จากกรมแพทย์ทหารอากาศ  กองทัพอากาศ
บรรยายในหัวข้อ "สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบสาระสำคัญ
ของหลักสูตรลูกเสือแห่งชาติและหลักสูตรลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต"  
 
หลังจากนั้น คณะวิทยากรได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม
เพื่อปรับกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต ตามกรอบการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
เป็นรายแผน (กลุ่มละ 6 แผน) ได้แก่
กลุ่มลูกเสือสำรอง (ป.1 - ป.4)  กลุ่มลูกเสือสามัญ (ป.5 - ป.6)
และกลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ม.1 - ม.3)
โดยได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบคณะทำงานพัฒนาคู่มือ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
 
อนึ่งในวันที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 17.00 น.
คณะผู้จัดได้นำคณะผู้เข้าร่วมการประชุมลงเรือสำราญล่องเจ้าพระยา
พร้อมรับประทานอาหารมื้อเย็น โดยมีมัคคุเทศก์บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถาน
และสถานที่สำคัญสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรือล่องผ่าน  อาทิ 
วัดพนัญเชิง  วัดพุทไธศวรรย์  วัดนางกุย  วัดกษัตริยาธิราช  วัดไชยวัฒนาราม
วัดท่าการ้อง และชุมชนมุสลิม เป็นต้น
ยังความประทับใจและสร้างรอยยิ้มแก่ชาวคณะมิรู้ลืม
 
และในวันที่ 6 เมษายน 2554 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุม
คณะผู้เข้าร่วมประชุมทุกกลุ่มได้ร่วมกันนำเสนอผลการปรับกิจกรรม
ตามระดับกิจกรรมลูกเสือ
และปิดประชุมในเวลา 14.30 น. ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2554,11:53   อ่าน 2033 ครั้ง